Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 

LVPT: LVPT is gevestigd te Berghem, Koolzaadweg nr 1, 5351LP, KvK 63005689.

Deelnemer: een natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder die bij LVPT een abonnement heeft afgesloten.

De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen LVPT en de Deelnemer

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst en elke toekomstige Overeenkomst die wordt aangegaan tussen LVPT en een Deelnemer, tenzij door LVPT en de Deelnemer voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst

 

De Overeenkomst tussen LVPT en de Deelnemer komt tot stand wanneer de Deelnemer zich online aanmeldt via het formulier op de website van LVPT. De Overeenkomst is geldig nadat de Deelnemer op Bestelling plaatsen heeft geklikt.

LVPT gaat een Overeenkomst enkel aan wanneer de deelnemer minimaal 18 jaar oud is en maximaal 65 jaar oud. De Deelnemer verzekert dat hij of zij de geboortedatum naar waarheid vermeldt. Wanneer blijkt dat de Deelnemer jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar, heeft LVPT het recht de Overeenkomst te ontbinden.

De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan enkel worden overgedragen met toezegging van LVPT.

LVPT verwerkt persoonsgegevens van de Deelnemer enkel op manieren die zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. LVPT doet dit voor de hieronder nader omschreven doeleinden.

LVPT verwerkt de persoonsgegevens voor de totstandkoming van de door de Deelnemer afgenomen diensten en met betrekking tot bedrijfsvoering voor facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, en voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden. Daarnaast kan LVPT de gegevens gebruiken voor marktonderzoek en commerciële doeleinden, zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van LVPT en/of diensten van verwante moeder- en zustermaatschappijen die gerelateerd zijn aan de diensten van LVPT.

LVPT kan persoonsgegevens in het kader van voornoemde doeleinden verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Artikel 4. Abonnementsgelden

 

De Overeenkomst wordt voor de afgesproken contractduur aangegaan. De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar en bedraagt, afhankelijk van het door de Deelnemer afgesloten abonnement, 12 weken of 24 of 48 weken.

Bij het inschrijven van de Deelnemer wordt de ingangsdatum van het abonnement bepaald. De eerste betalingsperiode start op deze ingangsdatum.

Op het moment dat LVPT de aanmelding heeft ontvangen, is de Deelnemer verplicht tot betaling.

Het is de Deelnemer niet toegestaan om de betaling tussentijds op te schorten.

De Deelnemer is het abonnementsgeld over de duur van het gehele contract verschuldigd. De Deelnemer krijgt de mogelijkheid om het abonnementsgeld met vooruitbetaling in maandelijkse termijnen te voldoen.

Indien de Deelnemer kiest voor vooruitbetaling in maandelijkse termijnen (automatische incasso) dan vindt de afschrijving van de eerste termijn binnen 5 werkdagen na aankoop van het begeleidingspakket plaats. Ter aankondiging van de incasso ontvangt de Deelnemer na aankoop van het begeleidingspakket een ontvangstbewijs met daarin de hoogte van het eerste afschrift en een incassoschema (Subscription information) ter aankondiging van de resterende incassomomenten.

De Deelnemer dient de betaling van het abonnementsgeld te voldoen via een van de online betaalsystemen waarvan LVPT zich bedient. De algemene voorwaarden van het door de Deelnemer geselecteerde betaalsysteem zijn tevens van toepassing op de betaling.

Het abonnementsgeld dient voor de eerste dag van de maand op de rekening van LVPT te zijn binnengekomen. LVPT kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij het doen van de betaling. Indien er sprake is van een probleem, dient de Deelnemer contact op te nemen met zijn/haar bank.

Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig is ontvangen, stuurt LVPT de Deelnemer een betalingsherinnering. De Deelnemer krijgt de gelegenheid om het verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen. Wanneer blijkt dat de Deelnemer na deze periode in gebreke is, wordt de vordering ter incasso bij een derde ingediend. De hieraan gerelateerde kosten zijn voor rekening van de Deelnemer.

LVPT heeft bij een betalingsachterstand het recht de Overeenkomst met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 5: Beëindigen van de Overeenkomst

 

De Overeenkomst eindigt automatisch na verloop van de contractduur.

De Deelnemer kan het Deelnemerschap niet tussentijds opzeggen.

Indien een LVPT-medewerker aangeeft dat een Deelnemer ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar verdrag vertoont, behoudt LVPT zich het recht voor de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting van de Deelnemer voor de verdere contractduur vervalt.

Tijdelijke opschorting van het abonnement is enkel toegestaan indien er sprake is van langdurige ziekte en onder de volgende voorwaarden:

Opschorting is nimmer met terugwerkende kracht mogelijk.

Opschorting is alleen mogelijk na overdracht van een medische verklaring van een arts.

De betalingsverplichting van de Deelnemer wordt opgeschort voor de duur van de opschorting.

De einddatum van het Deelnemerschap wordt opgeschoven met een termijn die gelijk staat aan de duur van de opschorting.

LVPT is voor het uitvoeren van haar dienstverlening afhankelijk van sportfaciliteiten van derde partijen zoals, maar niet uitsluitend, Fitness4all. Indien om welke reden dan ook een aan LVPT leverende partij besluit haar faciliteiten tijdelijk te sluiten, is zulks voor Deelnemer geen reden tot beëindiging van het abonnement maar zal de einddatum van het Deelnemerschap worden opgeschoven met een termijn die gelijk staat aan de duur van de opschorting.

Leefstijl Coaching

 

 

Om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt vindt het intakegesprek doorgaans plaats binnen de wettelijke herroepingstermijn (eerste 14 dagen na aankoop van deze dienst). Het intakegesprek is het startmoment van onze dienstverlening. Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht dan zal LVPT kosten in rekening brengen naar rato van je verbruik. Dit gebruik baseren we op twee vormen van levering:

Productlevering

Dienstlevering

 

Productlevering

Direct na het intakegesprek vindt er levering van de volgende producten plaats:

Voedingsplan

Trainingsplan

Toegang tot onze coaching app.

 

Dienstlevering

het aantal consulten dat je bij de coach hebt genoten op het moment dat je gebruik maakt van het herroepingsrecht. Hieronder een overzicht van het verbruiksschema op basis van het aantal consulten per type pakket:

 

Aantal consulten 12 weken pakket:

Eén intakegesprek = drie consulten (3)

Zes tussentijdse checks = zes consulten (6)

Totaal: negen consulten (9)

Dit betekent het volgende voor de verbruikskosten:

Je herroept je direct na aankoop (d.w.z. voordat het intakegesprek heeft plaatsgevonden): Geen verbuikskosten (€0,-);

Je herroept je na het intakegesprek: Er is gebruik gemaakt van drie van de negen consulten. Er zal 3/9 deel van de totale pakketwaarde bij je in rekening worden gebracht;

Je herroept je na de eerste check: De eerste check vindt twee weken na de intake plaats. Derhalve is er geen sprake meer van de wettelijke herroepingstermijn en kan het traject niet meer tussentijds worden gestopt.

Aantal consulten 24 weken pakket:

Eén intakegesprek = drie consulten (3)

twaalf tussentijdse checks = twaalf consulten (12)

Totaal: vijftien consulten (15)

Dit betekent het volgende voor de verbruikskosten:

Je herroept je direct na aankoop (d.w.z. voordat het intakegesprek heeft plaatsgevonden): Geen verbuikskosten (€0,-);

Je herroept je na het intakegesprek: Er is gebruik gemaakt van drie van de vijftien consulten. Er zal 3/15 deel van de totale pakketwaarde bij je in rekening worden gebracht;

Je herroept je na de eerste check: De eerste check vindt twee weken na de intake plaats. Derhalve is er geen sprake meer van de wettelijke herroepingstermijn en kan het traject niet meer tussentijds worden gestopt.

Aantal consulten 48 weken pakket:

Eén intakegesprek = drie consulten (3)

twaalf tussentijdse checks = vierentwintig consulten (24)

Totaal: zevenentwintig consulten (27)

Dit betekent het volgende voor de verbruikskosten:

Je herroept je direct na aankoop (d.w.z. voordat het intakegesprek heeft plaatsgevonden): Geen verbuikskosten (€0,-);

Je herroept je na het intakegesprek: Er is gebruik gemaakt van drie van de zevenentwintig consulten. Er zal 3/27 deel van de totale pakketwaarde bij je in rekening worden gebracht;

Je herroept je na de eerste check: De eerste check vindt twee weken na de intake plaats. Derhalve is er geen sprake meer van de wettelijke herroepingstermijn en kan het traject niet meer tussentijds worden gestopt.

7 t/m 9 alleen van toepassing op het Dream Aesthetics app pakket:

 

Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur (1 maand) schriftelijk via lester@personaltraining-berghem.nl opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

De opzegging kan worden gedaan middels een mail naar Lester@personaltraining-berghem.nl met als onderwerp OPZEGGEN LVPT PAKKET en bij vermelding van voor- en achternaam, adres en telefoonnummer (voor eventuele persoonsverificatie).

Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander  ten genoegen van Dream Aesthetics  deugdelijk bewijs vereist is.

Personal Training

 

 

Om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt vindt het intakegesprek/ eerste personal training doorgaans plaats binnen de wettelijke herroepingstermijn (eerste 14 dagen na aankoop van deze dienst). Het intakegesprek/ eerste personal training is het startmoment van onze dienstverlening. Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht dan zal LVPT kosten in rekening brengen naar rato van je verbruik.

Combinatiepakket

 

 

Om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt vindt het intakegesprek/ eerste personal training doorgaans plaats binnen de wettelijke herroepingstermijn (eerste 14 dagen na aankoop van deze dienst). Het intakegesprek is het startmoment van onze dienstverlening. Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht dan zal LVPT kosten in rekening brengen naar rato van je verbruik. In het geval van een Combinatiepakket dan gelden de regels van Artikel 15 lid 5 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: Diensten en verplichtingen Partijen

 

LVPT levert persoonlijke diensten op maat, bestaand uit advies op het gebied van training, voeding en personal training.

LVPT verschaft de te leveren diensten niet eerder dan de ingangsdatum van de Overeenkomst. Indien er sprake is van Leefstijl Coaching dan zal de dienstverlening niet later aanvangen dan 48 uur nadat het intakegesprek tussen de Deelnemer en de Coach heeft plaatsgevonden. Indien de Deelnemer gekozen heeft voor Personal Training dan zal de dienstverlening aanvangen tijdens het eerste gesprek/ personal training.

LVPT levert de diensten gedeeltelijk online. Daardoor kan LVPT niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie, dat het leveren van de diensten op veilige wijze gebeurt, dat fouten worden opgelost, en dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

Alvorens een Overeenkomst aan te gaan met LVPT, is de Deelnemer verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen.

De Deelnemer is verplicht in algemene zin correcte informatie aan te leveren.

De Deelnemer heeft de plicht geen materiaal aan te leveren waarop auteursrecht rust.

De Deelnemer verklaart dat de opgegeven informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is. Bovendien zal de Deelnemer aanpassingen doorgeven, wanneer er gegevens zijn veranderd.

De informatie die de Deelnemer verstrekt zal te allen tijde op vertrouwelijke wijze worden gebruikt door LVPT.

Inbreuk op rechten van de Deelnemer dienen per e-mail gemeld te worden bij Lester@personaltraining-berghem.nl. LVPT zal na de melding de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en er indien mogelijk actie tegen ondernemen.

De Deelnemer mag zijn/haar registratie niet gebruiken om derden toegang te verschaffen tot LVPT. Bij overtreding is de Deelnemer volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade.

Voor elke schade die LVPT en derden wordt toegebracht wegens het delen van informatie door de Deelnemer, is de Deelnemer volledig aansprakelijk.

De Deelnemer stemt er mee in dat LVPT alle door de Deelnemer aangedragen en door gebruik van LVPT gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

LVPTbehoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteiten van een of meer onderdelen van LVPT te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. De Deelnemer zal hierover altijd worden ingelicht. Een wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Deelnemer gedeelde informatie ontoegankelijk maken of verloren laten gaan.

Indien een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel wordt doorgevoerd, om welke reden dan ook, heeft de Deelnemer slechts recht op een pro rato retournering van het reeds aan LVPT (vooruit)betaalde bedrag.

Als de deelnemer voortijdig de doelstelling bereikt dan kan de deelnemer er voor kiezen om samen met de coach binnen de resterende begeleidingstijd te gaan voor een andere doelstelling. In de praktijk: deelnemer heeft het pakket vetverlies voor vrouwen en behaalt voortijdig haar doel dan kan er aangegeven worden bij de coach dat de deelnemer over wilt stappen naar een Benen, billen, buik programma.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

 

Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de Deelnemer uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud het Producteigendom zijn van LVPT en beschermd zijn door de rechten inzake intellectuele eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

LVPT verleent de Deelnemer een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en door LVPT te herroepen recht om LVPT diensten en producten te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

Na beëindiging van het Deelnemerschap (door afloop van de contractduur of door tussentijdse beëindiging door LVPT op grond van artikel 5.3), bezit de Deelnemer niet meer het recht om gebruik te maken van de door LVPT geleverde diensten en producten. Het account van de Deelnemer wordt dan voor de Deelnemer afgeschermd. Producten en diensten die tijdens de looptijd van het Deelnemerschap zijn geleverd, blijven eigendom van LVPT, worden na afloop van de contractuur niet aan de Deelnemer ter beschikking gesteld en mogen door de Deelnemer niet verder worden verspreid.

Indien LVPT en een derde in een Overeenkomst een licentieverlening vastleggen voor een of meer van de producten of diensten van LVPT, betreft het hier een beperkt, onoverdraagbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

De Deelnemer heeft nooit het recht om ontwerpen, afbeeldingen, informatie, en overige inhoud van LVPT te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken en/of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit op schriftelijke wijze nadrukkelijk anders is overeengekomen met LVPT.

Artikel 8: Communicatie

 

Communicatie tussen LVPT en de Deelnemer kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld middels softwareapplicaties (zoals Whatsapp en Facebook Messenger), updatenotificaties of herinneringen en e-mail.

De Deelnemer stemt ermee in dat LVPT de Deelnemer, indien zij dit nodig acht, kan benaderen voor informatie over wijzigingen van of updates voor de diensten.

De Deelnemer erkent dat LVPT of een van de aan haar gelieerde franchisenemers en/of moeder- of zustermaatschappijen hem/haar mag benaderen voor commerciële doeleinden. Er wordt de Deelnemer de mogelijkheid geboden om na een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

LVPT mag te allen tijde gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie van beide partijen zonder nader bericht verwijderen, mits dit verwijderen wordt gerechtvaardigd door de inhoud van deze communicaties.

Artikel 9: Risico en aansprakelijkheid

 

LVPT is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Deelnemer die is ontstaan wegens (verkeerd) gebruik van de website.

LVPT is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het aanleveren van (onjuiste) gegevens door de deelnemer.

LVPT is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Deelnemer die het gevolg is van het (verkeerd) gebruik van de door LVPT geleverde diensten.

LVPT is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens het (niet op correcte wijze) opvolgen van adviezen van LVPT.

LVPT en al haar franchisenemers en medewerkers stellen zich op geen enkele manier aansprakelijk voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

Zowel LVPT als al haar franchisenemers en medewerkers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Deelnemer en/of derden.

De Deelnemer is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van LVPT, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer te wijten is.

LVPT voert haar advieswerkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Echter, het betreft hier een inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat LVPT het succes en welslagen van de Deelnemer door het gegeven advies niet waarborgt, noch de mate waarin het opvolgen van het advies de Deelnemer nader tot zijn/haar gestelde doel brengt. LVPT is niet aansprakelijk voor niet of onvoldoende behaalde resultaten.

In alle gevallen waarin LVPT eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, is de aansprakelijkheid van LVPT beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van LVPT in een bepaald geval wordt uitgekeerd. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van LVPT niet overgaat tot uitkering, beperkt de aansprakelijkheid van LVPT zich tot vijfmaal het bedrag dat door LVPT aan de Deelnemer in rekening is gebracht.

Artikel 10: Quitclaim

 

Deelnemer geeft door acceptatie van de algemene voorwaarden toestemming om fotomateriaal met zijn/haar beeltenis, door LVPT of een aan haar gelieerde franchisenemer genomen ten behoeve van het monitoren van zijn/haar voortgang, zonder zijn/haar voorafgaande en/of aanvullende toestemming en/of aanvullende vergoeding (geanonimiseerd) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder op onze website en social mediakanalen en gedrukte media.

LVPT en/of de aan haar gelieerde franchisenemers zullen echter nooit zonder (mondelinge of schriftelijke) toestemming van de Deelnemer fotomateriaal met beeltenis van de Deelnemer openbaar maken en/of verveelvoudigen in media. De Deelnemer zal door LVPT en/of de aan haar gelieerde franchisenemers hiervoor altijd expliciet om toestemming worden gevraagd voordat fotomateriaal met beeltenis van de Deelnemer (bijvoorbeeld een before-after foto) gepubliceerd of verveelvoudigd wordt.

Fotomateriaal met beeltenis van de Deelnemer zal in zulks geval altijd gedeeltelijk anoniem (d.w.z. met bedekte ogen) of volledig anoniem (d.w.z. met bedekte ogen en gebruik van een andere persoonsnaam) worden gepubliceerd.

Noch LVPT en/of de aan haar gelieerde franchisenemers, noch de openbaarmaker en/of verveelvoudiger, kan en zal door de Deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor enig bijschrift en/of voor de strekking van de publicatie, waarbij de foto wordt afgebeeld en welk bijschrift en/of welke strekking de Deelnemer onwelgevallig zou kunnen zijn of als een inbreuk op zijn/haar privacy gezien zou kunnen worden, dan wel de Deelnemer enig ander nadeel zou kunnen opleveren.

Artikel 11: Afmelding en te laat komen

 

Afgesproken consulten en/of trainingsafspraken beginnen en eindigen op het geplande tijdstip en plaats. U wordt verzocht tijdig voor uw consult / training aanwezig en klaar te zijn. Vertragingen bij het starten van een geplande afspraak zijn geen reden om de trainingssessie uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan de volledige training. Eventuele annuleringen moeten binnen 24 uur voorafgaand aan de training gemeld worden. Annuleringen moeten worden gedaan per tekstbericht of per e-mail, gericht aan de desbetreffende Personal Trainer / Leefstijl Coach. Bij het niet annuleren binnen de gestelde 24 verliest de klant het recht later de afspraak alsnog in te halen.

Het aantal uren personal training en/of het aantal consulten dat overeengekomen is met het aankopen van een Leefstijl coaching- en/of Personal Training pakket, moet binnen maximaal twee weken na de overeengekomen duur van het aangekochte coaching- en/of personal training pakket hebben plaatsgevonden.LVPT behoudt zich het recht voor om reserveringen voor consult of personal training sessie te weigeren of de relatie met de wederpartij met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of is verschenen, of door herhaaldelijk annuleren de overeengekomen contracttermijn (vermeerderd met maximaal twee weken) overschrijdt.

LVPT is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, dan wel dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie, geheel of gedeeltelijk, van het bedrag is in voornoemde gevallen geheel niet mogelijk.

Artikel 12: Slotbepalingen

 

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten die zijn en worden aangegaan door of met LVPT is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die mogen ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen LVPT en een Deelnemer, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door een Deelnemerschap aan te gaan, verklaart de Deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren, opdat deze Algemene Voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden, en de inschrijving en de Algemene Voorwaarden daardoor samen de Overeenkomst vormen.

LVPT behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden zowel voor nieuwe leden als voor leden wier lidmaatschap wordt verlengd.